Akt oskarżenia

Jest pismem procesowym wnoszonym do sądu w postępowaniu karnym przez uprawniony do tego podmiot (oskarżyciela publicznego - prokuratora lub oskarżyciela prywatnego, który wnosi prywatny akt oskarżenia).

 

Akt oskarżenia jest swoistego rodzaju podsumowaniem dochodzenia lub śledztwa. Prokurator wnosi go do Sądu w ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu. Prokurator może również sam wydać postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia.

Jednakże jeżeli podejrzany jest tymczasowo aresztowany, termin wymieniony wniesienia aktu oskarżenia do sądu wynosi 7 dni.

 

Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi formalne z art. 332 k.p.k., czyli zawierać:

1) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie oraz dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego,

2) dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody,

3) wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 k.k. albo art. 37 § 1 pkt 4 k.k.s.,

4) wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada,

5) wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy i trybu postępowania,

6) uzasadnienie oskarżenia.

W uzasadnieniu należy przytoczyć fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśnić podstawę prawną oskarżenia i omówić okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie.

Ponadto zgodnie z art. 333 k.p.k. akt oskarżenia powinien także zawierać:

1)    listę osób, których wezwania oskarżyciel żąda,

2)  wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie głównej domaga się oskarżyciel.

 

Powrót do strony głównej