Akty prawa miejscowego

Akty prawne stanowione przez organy gminy, które obowiązują na obszarze tej gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95) akty prawa miejscowego są wydawane w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jej jednostek pomocniczych, organizacji urzędów i instytucji gminnych, zasad zarządu mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej a także w zakresie przepisów porządkowych jeśli jest to niezbędne do ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz służy zapewnieniu spokoju i porządku publicznemu.

Akty prawa miejscowego wydają organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego:  rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa w formie uchwał, jednakże w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, burmistrz, prezydent w formie zarządzenia. Zarządzenie takie należy zatwierdzić na najbliższej sesji rady gminy, rady powiatu inaczej traci ono moc. Organy terenowe administracji rządowej (np. wojewoda) także są uprawnione do wydawania aktów prawa miejscowego. Muszą one być zgodne z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, co wynika z ich hierarchiczności.

 

Powrót do strony głównej