Aneks

Załącznik, dodatek zmieniający lub uzupełniający zawartą wcześniej umowę (w formie pisemnej), stanowiący jej integralną część.

Powrót do strony głównej