Aukcja

Forma zawarcia umowy. Zazwyczaj jest ona przeprowadzana w sytuacji, gdy istnieje wielu potencjalnych nabywców na jeden towar.

Zgodnie z kodeksem cywilnym w jej ogłoszeniu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków. Mogą one być zmienione lub odwołane tylko, jeżeli zostało to zastrzeżone w treści ogłoszenia.  W warunkach aukcji można zastrzec, że przystępujący do aukcji powinien, pod rygorem niedopuszczenia do niej, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

 

Powrót do strony głównej