Cena

 

(łac. pretium) – kwota pieniężna ustalona jako ekwiwalent nabywanej rzeczy, czyli można stwierdzić że, jest to wyrażona w pieniądzu wartość, którą trzeba zapłacić, aby nabyć określony towar lub usługę.

Cena jest więc zawsze kwotą pieniężną, co nie wyklucza możliwości zaliczenia na jej poczet świadczeń niepieniężnych. Dopuszczalne jest również określenie ceny poprzez wskazanie podstaw do jej ustalenia (art. 536 k.c.). W braku odmiennej umowy stron, zapłata ceny powinna nastąpić jednocześnie z przeniesieniem własności sprzedawanej rzeczy.

Ustalenie ceny jest zastrzeżone do swobodnej decyzji stron umowy, co jest przejawem zasady swobody umów (art. 353[1] k.c.). Wyjątkiem od tej zasady są ceny urzędowe - narzucone przez państwo.

 

Powrót do strony głównej