Czynność procesowa cywilna

To szczególnego rodzaju czynność prawna, a konkretnie zachowanie w procesie – podejmowana przed organami procesowymi lub przez te organy, której skutkiem jest ukształtowanie pozycji procesowej strony dokonującej czynności albo rozstrzygnięcie przez organ o kwestii będącej przedmiotem sprawy.

 

Dokonanie czynności procesowej może mieć m.in. postać wniesienia powództwa, pisma przygotowawczego, aktu oskarżenia, wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku (czynności stron), zeznania świadków, biegłych (czynności innych uczestników postępowania), a także samego wydania wyroku czy postanowienia (czynności organów procesowych).

 

W myśl przepisów kodeks postępowania cywilnego, czynności procesowej może dokonać jedynie osoba posiadająca zdolność do czynności procesowych czyli tzw. zdolność procesową, tj. osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna oraz organizacje społeczne, których udział w postępowaniu jest dopuszczalny na podstawie przepisów prawa, niezależnie od tego czy posiadają osobowość prawną.

 

Za osobę fizyczną, która nie posiada zdolności procesowej ze względu na niepełnoletność bądź ubezwłasnowolnienie czynności procesowej dokonuje jej przedstawiciel ustawowy (rodzice, opiekun). Osoby prawne dokonują czynności poprzez swoje organy.

 

Strona dokonująca czynności procesowej może działać przez pełnomocnika (zdolność postulacyjna).

 

Bardzo ważną zasadą jest, iż dla swej skuteczności czynność procesowa powinna być dokonana w terminie ściśle określonym przepisami pod rygorem uznania za bezskuteczną.

 

Powrót do strony głównej