Czynności wyjaśniające

Zgodnie z art. 54 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia to zorganizowane, obowiązkowe działania organów ścigania, podejmowane w sprawach o wykroczenia przed wszczęciem postępowania.

Sprowadzają się one do czynności wykrywczych (operacyjnych) i dowodowych (procesowych) w zakresie określonym przez kodeks powstępowania w sprawach o wykroczenia.

Cele czynności wyjaśniających zgodnie z art. 54 k.p.w. sprowadzają się do:

- ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, a więc czy popełniono czyn wypełniający znamiona wykroczenia i jakiego rodzaju, oraz czy i kogo można obwinić o ten czyn, a przy ustaleniu pozytywnym w tej materii także

- zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie, tzn. informacji o obwinionym, jego warunkach rodzinnych i majątkowych, uprzedniej karalności oraz o samym zdarzeniu, aby je opisać i podać jego kwalifikację prawną, wskazać ewentualnie wielkość szkody, dane pokrzywdzonego itd. (o wymogach wniosku o ukaranie zob. art. 57 § 3).

Czynności wyjaśniające pełnią rolę podobną do dochodzenia w sprawach o przestępstwa, ale nie są etapem (stadium) postępowania i ich cele są węższe niż te wynikające z kodeksu postępowania karnego.

 

Powrót do strony głównej