Danina publiczna

W ujęciu szerokim jest to obowiązek świadczenia pieniężnego, nałożony jednostronnie w sposób władczy przez wspólnotę publicznoprawną.

Stanowi jeden z elementów obciążeń publicznych nakładanych normami prawnymi, którego realizacja jest zabezpieczona możliwością zastosowania przymusu państwowego.

Jest to rodzaj dochodów publicznych, będącym jednym ze składników środków publicznych, gromadzonych, by pokryć wydatki oraz rozchody publiczne.  

Ustawa o finansach publicznych wyróżnia kilka rodzajów świadczeń stanowiących daniny publiczne, a mianowicie: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz inne świadczenia pieniężne spełniające dwie cechy: muszą być ponoszone na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Obowiązek jej ponoszenia wynika z ustawy.

 

Powrót do strony głównej