Darowizna

Zgodnie z art. 888 k.c. darowiznę stanowi bezpłatne świadczenie darczyńcy ze swego majątku na rzecz obdarowywanego. Oświadczenie darczyńcy o przyznaniu darowizny powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

 

Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

- gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej przepisami kodeksu cywilnego;

- gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.

 

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jest stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny spowodowałoby uszczerbek dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo uszczerbek dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Nie można odwołać darowizny po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego lub jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

 

Powrót do strony głównej