Data pewna

Jest to urzędowe poświadczenia daty, od której zależy ważność albo skuteczność czynności prawnej, skuteczne także względem osób nieuczestniczących w dokonaniu czynności prawnej.

 

Czynność prawna ma datę pewną także w wypadkach następujących:

- w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym - od daty dokumentu urzędowego;

- w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza - od daty wzmianki.

 

W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby.

 

Powrót do strony głównej