Demoralizacja

Jest to działanie, które przejawia się w niestosowaniu do przyjętych zasad moralnych i obowiązków społecznych. Szczególnej ochronie przed demoralizacją podlegają nieletni.

W art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich znajduje się katalog okoliczności świadczących o demoralizacji, a są to:

- naruszanie zasad współżycia społecznego,

- popełnienie czynu zabronionego,

- systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego,

- używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,

- uprawianie nierządu,

- włóczęgostwo,

- udział w grupach przestępczych.

Ustawodawca nałożył nacisk na trwałość i powtarzalność występowania zjawisk świadczących o demoralizacji nieletniego, o czym świadczą użyte w ustawie sformułowania: systematyczne uprawianie, używanie.

 

Jednocześnie każdy, kto ma informacje o takich okolicznościach ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

 

Powrót do strony głównej