Depozyt nieprawidłowy (nieregularny)

Może wynikać z przepisów prawa bądź z okoliczności. Przedmiotem tego rodzaju depozytu są pieniądze albo inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, którymi przechowawca ma prawo rozporządzania.

Składający może żądać w każdym czasie zwrotu rzeczy oddanej w przechowanie w miejscu gdzie rzecz miała być przechowywana. 

Zgodnie z art. 845 k.c. do tego typu zobowiązania stosuje się  przepisy o pożyczce.

Czas i miejsce zwrotu depozytu określają przepisy o przechowaniu.

 

Umowa rachunku bankowego (art. 725 k.c.) zawiera cechy umowy o depozyt nieprawidłowy, gdyż jest to zobowiązanie banku względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych. Prawo bankowe zawiera rozwiązanie pozwalające bankowi na swobodne dysponowanie powierzonymi środkami pieniężnymi, nakładając równocześnie obowiązek dołożenia wszelkich starań w zakresie bezpieczeństwa.

 

Powrót do strony głównej