Dług publiczny (państwowy dług publiczny)

Jest to zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (skonsolidowane zadłużenie brutto), zaciągnięte z tytułów:

-papierów wartościowych opiewające wyłącznie na świadczenia pieniężne (poza papierami udziałowymi),

- pożyczek (w tym papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona),

- kredytów,

- przyjętych depozytów,

- zobowiązań wymagalnych (tzn. zobowiązania, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone).

 

W Polsce uprawnionym do zaciągania zobowiązań dla sfinansowania potrzeb finansowych państwa, spłaty tych zobowiązań oraz przeprowadzenia innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem jest Minister Finansów.

Instytucja długu publicznego normowana jest przez akty prawne:

- Konstytucja RP – rozdział X – Finanse Publiczne.

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- Akty wykonawcze do ustawy o finansach publicznych – rozporządzenia regulujące kwestie, takie jak np.: podział tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego oraz zasady obliczania wartości nominalnej długu.

Powrót do strony głównej