Dług

Niespełniony obowiązek świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Świadczenie to może być pieniężne, rzeczowe.

 

Przyczyną powstania długu jest opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, którego charakter może określać m.in:

- zawarta umowa,

- rozbieżność między terminem dostawy towaru lub świadczenia usługi, a terminem zapłaty,

- pożyczka celowa, np. kredyt inwestycyjny z banku,

- decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 

Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego społeczno-gospodarczemu celowi, zasadom współżycia społecznego a także zgodnie z ustalonymi zwyczajami.

 

Powrót do strony głównej