Dłużników solidarność (bierna)

Jej źródłem może być ustawa lub czynność prawna. Zachodzi, gdy po stronie dłużników występuje kilka osób zobowiązanych wobec jednego wierzyciela.

Wedle własnego uznania może on żądać wykonania zobowiązania w całości lub w części od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.

Jeżeli którykolwiek z dłużników solidarnych spełni świadczenie względem wierzyciela, pozostali dłużnicy są zwolnieni z długu.

Spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z dłużników zwalnia z długu pozostałych. Dłużnik, który spełnił świadczenie, posiada roszczenie regresowe (zwrotne) względem współdłużników, chyba że co innego wynika z umowy lub innego stosunku prawnego istniejącego między współdłużnikami.

 

Powrót do strony głównej