Dobra osobiste

Dobra niemajątkowe przysługujące każdemu człowiekowi (również osobom prawnym), związane z jego indywidualnym istnieniem – dlatego są one niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu.

Kodeks cywilny w art. 23 nie zawiera definicji dóbr osobistych, wymienia ich przykłady, takie jak: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Ponadto z biegiem czasu w doktrynie i orzecznictwie wykształciły się również takie dobra osobiste jak:

- prawo do prywatności,

- prawo do spokoju (wolność od strachu),

- prawo do pozostawienia w spokoju,

- prawo do kultu po osobie zmarłej.

 

Dobra osobiste osób prawnych to na przykład:

- dobra sława (dobre imię, dobra reputacja) – odpowiednik dobrej czci osoby fizycznej,

- nazwa – indywidualizuje osobę prawną,

- nietykalność pomieszczeń,

-tajemnica korespondencji,

- sfera prywatności.

 

Powrót do strony głównej