Doręczenie

To sytuacja faktyczna oraz przepisy prawa regulujące sposób i zasady doręczania pism w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym, i podatkowym.

 

Doręczenie w sensie faktycznym, to wręczenie pisma, umożliwiające adresatowi zapoznanie się z jego treścią.

Doręczeń dokonuje się przez operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe), osoby zatrudnione w sądzie (bądź pracownika organu który je wystawił), komornika lub sądową służbę doręczeniową, a także przez inne upoważnione do tego osoby czy organy (np. policję).

Od daty doręczenia pisma biegną terminy, np. do wniesienia apelacji czy zażalenia.

 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu, w przypadku gdy wniesie pismo drogą elektroniczną. W wypadku tym pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

 

Powrót do strony głównej

 

Doręczenia dokonuje się osobiście jeśli stroną jest osoba fizyczna, gdy nie ma ona zdolności procesowej – jej przedstawicielowi ustawowemu.

Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej dokonuje się przez ich organy bezpośrednio przełożone.

Osobom pozbawionym wolności doręczenia dokonuje się przez zarząd odpowiedniego zakładu. 

Osobie prawnej, organizacji niemającej osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.

Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni wpisany adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom.

 

Strony postępowania i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd (organ) o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania obowiązku pisma pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.