Dowody

Fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu, tak jak fakty znane sądowi urzędowo, jednakże sąd powinien na rozprawie zwrócić na nie uwagę stron. Nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości. Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

 

Do środków dowodowych przeprowadzanych w postępowaniu sądowym zaliczamy:  

- dokumenty urzędowe - sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, a także sporządzone przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje pozarządowe w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej - stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi.

- dokumenty prywatne - stanowią dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

- dowód z zeznań świadków - strona powołująca się na ten środek dowodowy obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, i wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe.

- dowód z opinii biegłych (tłumaczy, specjalistów) - stosowany jest w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych w celu zasięgnięcia opinii osób posiadających takową wiedzę.

- dowód z przeprowadzenia oględzin - sąd może zarządzić oględziny (miejsca, rzeczy) bez udziału lub z udziałem biegłych, a stosownie do okoliczności – również w połączeniu z przesłuchaniem świadków.

- dowód z przesłuchania stron - jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron. Za osobę prawna sąd przesłuchuje osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do jej reprezentowania, przy czym sąd decyduje, czy przesłuchać wszystkie te osoby, czy też tylko niektóre z nich. Za Skarb Państwa sąd może przesłuchać w charakterze strony osoby powołane do reprezentowania państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub inne wskazane osoby.

- inne środki dowodowe - sąd może dopuścić dowód z grupowego badania krwi, z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Dowody te sąd przeprowadza stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów.

 

Ponadto do dowodów występujących w postępowaniu karnym zaliczamy:

- przesłuchanie podejrzanego – podczas którego ustala się tożsamość podejrzanego i informuje go w jakim charakterze będzie przesłuchiwany, następnie następuje przedstawienie zarzutów, przesłuchanie na temat jego danych osobowych, przesłuchanie właściwe, czyli na temat przedstawionego mu zarzutu i ewentualnie przesłuchanie uzupełniające.

- wyjaśnienia oskarżonego (przesłuchanie oskarżonego przed sądem) – jako osoby przeciw której wniesiono oskarżenie do sądu, składane w formie swobodnej wypowiedzi.

- okazanie – dowód, którego przeprowadzenie ma na celu rozpoznanie: osoby, rzeczy, miejsca czy zwłok, na podstawie śladów pamięciowych.

- rozpoznanie – jest odmianą okazania, polega na przedstawieniu osobie przesłuchiwanej innej osoby, jej wizerunku (najczęściej fotografii, filmu video) albo rzeczy (również nieruchomości) w celu rozpoznania,

- ekspertyza – czyli badanie przeprowadzone przez biegłego,

- oględziny - jest to zapoznanie się przez organ procesowy z miejscem zdarzenia, ciałem osoby (oględziny zwłok lub otwarcie zwłok.) lub rzeczą, celem ujawnienia ich cech charakterystycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu lub ujawnienia źródła dowodu.

- odczytanie - każda forma zapoznania się przez organ procesowy z treścią dokumentu.

- eksperyment procesowy - jest to dowód polegający na przeprowadzeniu przez organ procesowy doświadczenia lub odtworzenia przebiegu zdarzeń lub ich fragmentów celem sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy.

- badanie osoby oskarżonego i wywiad środowiskowy - obowiązkowe zebranie danych podstawowych o osobie oskarżonego jak również środowisku w którym żyje (wywiad przeprowadzany przez kuratora sądowego).

- świadek koronny – dowód z zeznań podejrzanego, który zgodził się zeznawać jako świadek, (ujawnia wiedzę o pozostałych uczestnikach przestępstwa i jego okolicznościach) w zamian za odstąpienie wykonania na nim kary lub jej złagodzenie.

 

Powrót do strony głównej