Dział spadku

Postępowanie mające na celu określenie wartości majątku wchodzącego w skład spadku oraz jego podział między spadkobierców.

W wyniku działu spadku ustaje współwłasność, która powstała na skutek stwierdzenia nabycia spadku przez kilku spadkobierców.

 

Ustawodawca nie nakłada obowiązku podziału spadku, można go dokonać w dwojaki sposób:

- w drodze umowy: stronami umowy są wszyscy spadkobiercy (lub nabywcy udziałów spadku w przypadku wcześniejszego ich zbycia), zgodni co do konieczności dokonania działu, formy, sposobu jego dokonania.

- w drodze postępowania sądowego: spadkobiercy nie mogą porozumieć się  co do podziału spadku – uprawnienie złożenia wniosku do sądu o dział spadku przysługuje każdemu spadkobiercy lub nabywcy udziału spadku

 

Przy podziale sądowym wnioskodawca wskazuje sądowi, co wchodzi w skład majątku spadkowego a także przedstawia swoją propozycję podziału spadku. W sytuacji, gdy nieruchomości wchodzące w skład spadku i powstałe po jego podziale będą mieć różną wartość, sąd w razie potrzeby zasądzi wyrównanie różnicw formie pieniężnej. W sytuacji, gdy strony nie będą w stanie się porozumieć, sąd może zarządzić przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości lub innych części spadku.

 

 Powrót do strony głównej