Egzekucja z innych praw majątkowych

(art. 909 k.p.c. i nast.) Przez prawa majątkowe, których dotyczy ten sposób egzekucji należy rozumieć prawa majątkowe inne niż wierzytelność, prawo własności i użytkowania wieczystego.

W trybie egzekucji z innych praw majątkowych następuje sprzedaż udziałów w spółce z o.o., sprzedaż praw inkorporowanych w akcjach (wyemitowanych przez spółki akcyjne oraz przez spółki komandytowo-akcyjne), praw inkorporowanych w obligacjach, listy zastawne, majątkowe prawa autorskie, prawo z patentu, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru zdobniczego, prawo z rejestracji znaku towarowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, prawo przysługujące dłużnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki cywilnej lub rozwiązania spółki cywilnej; prawo na mocy, którego dłużnik może żądać działu majątku.

Przedmiotem egzekucji mogą być również prawa, na mocy których dłużnik może żądać podziału majątku, jak np. prawo żądania zniesienia współwłasności, jeżeli dłużnik jest współwłaścicielem (art. 211 k.c. oraz art. 617, 625 k.p.c.), prawo do podziału majątku spółki cywilnej, jeżeli dłużnik jest wspólnikiem (art. 868 k.c.), prawo wspólnika spółki jawnej do żądania dokonania podziału zysku osiągniętego przez spółkę z końcem roku obrotowego, prawo dokonania podziału majątku przez likwidatorów spółki jawnej (art. 52 § 1 i art. 82 § 2 k.s.h.), prawo żądania działu spadku, gdy dłużnik jest spadkobiercą (art. 1035-1045 k.c. oraz art. 680 i 689 k.p.c.), prawo małżonka do żądania podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej między małżonkami (art. 35 i 42 k.r.o. oraz art. 566 i 567 k.p.c.). Cechą szczególną tych praw jest to, że nie ma osoby obciążonej tym obowiązkiem względem dłużnika.

Egzekucję z innego prawa majątkowego zazwyczaj prowadzi komornik działający przy sądzie w okręgu, którego dłużnik zamieszkuje, chyba że dłużnik wybierze innego komornika (obecnie wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika na całym terytorium kraju).

Do egzekucji z innego prawa majątkowego komornik przystępuje przez jego zajęcie.

 

Powrót do strony głównej