Egzekucja z innych wierzytelności

(art. 895 k.p.c.) Jest to zajęcie przez wierzyciela przysługujących dłużnikowi wierzytelności względem osób trzecich.

 

Przez wierzytelność należy rozumieć prawo jednego podmiotu (wierzyciela) do żądania od drugiego podmiotu (dłużnika) określonego świadczenia. Co do zasady egzekucja z innych wierzytelności opiera się na tych samych zasadach, co egzekucja z wynagrodzenia za pracę i egzekucja z rachunku bankowego.

 

Właściwy do prowadzenia egzekucji jest komornik sądu właściwości ogólnej dłużnika (art. 27-30 k.p.c.), a gdyby nie można było określić tej właściwości, decyduje właściwość osoby zobowiązanej wobec dłużnika i to również według zasad właściwości ogólnej (art. 27-30 k.p.c.), przy braku zaś tej ostatniej osoby właściwy jest komornik sądu, w którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa. Obowiązuje tu również ogólna zasada, że wierzyciel może wybrać komornika – spośród wszystkich komorników w kraju.

 

Egzekucję z innych wierzytelności wszczyna się na wniosek wierzyciela. Komornik może jednak prowadzić egzekucję z innych wierzytelności na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

 

Powrót do strony głównej