Egzekucja z nieruchomości

(art. 921 i nast. k.p.c.) Egzekucja z nieruchomości dłużnika jest dla wierzyciela często jedyną szansą na zaspokojenie wierzytelności, procedura ta jest jednak czasochłonna.

 

Egzekucja z nieruchomości jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Wierzyciel kieruje ją do nieruchomości, by uzyskać zaspokojenie swojego roszczenia z ceny, za którą nieruchomość zostanie sprzedana.

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Przepisy prawa wyłączają możliwość wyboru komornika sądowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku egzekucji z nieruchomości.

Egzekucja z nieruchomości obejmuje:

- egzekucję z nieruchomości,

- uproszczoną egzekucję z nieruchomości,

- egzekucję z ułamkowej części nieruchomości.

 

Przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio do:

- egzekucji z użytkowania wieczystego,

- egzekucji z lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

- egzekucji z własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego,

- egzekucji ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego,

- egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

 

Przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się także do egzekucji ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego.

Egzekucję z nieruchomości prowadzi się w trybie przepisów art. 921-1003 i 1035-1040 k.p.c..

Składa się ona z kilku etapów postępowania, które następują po sobie i są ze sobą funkcjonalnie związane. Są nimi:

Etap pierwszy: zajęcie nieruchomości

Etap drugi: opis i oszacowanie nieruchomości

Etap trzeci: Obwieszczenie o licytacji

Etap czwarty: Licytacja, przybicie i przysądzenie własności nieruchomości

Etap piąty: Podział sumy uzyskanej z egzekucji (licytacji).

 

Proces egzekucji z nieruchomości przebiega dwufazowo. W pierwszej kolejności prowadzi ją komornik, a następnie sąd, który podejmuje czynności jako organ egzekucyjny, a nie jako sąd egzekucyjny.

Rozdział obu etapów postępowania widoczny jest w czasie licytacji nieruchomości, której zakończenie sprzedażą nieruchomości kończy udział komornika w egzekucji. Od tego momentu obowiązki organu egzekucyjnego przejmuje sąd egzekucyjny.

 

Powrót do strony głównej