Egzekucja z rachunku bankowego

(art. 889 k.p.c.) Komornik właściwości ogólnej jest komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, tzn. miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Wierzyciel ma możliwość wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego. Bank zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać komornikowi zajętą kwotę albo zawiadomić go w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do jej przekazania.

Odpis zajęcia skierowanego do banku przesyłany jest również dłużnikowi i wierzycielowi.

Artykuł 54 prawa bankowego stanowi, iż środki pieniężne znajdujące się na:

1) rachunkach oszczędnościowych,

2) rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,

3) oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Powrót do strony głównej