Egzekucja - Zawieszenie Postępowania

Postępowanie egzekucyjne może ulec zawieszeniu na cztery sposoby:

a)  z mocy prawa - dochodzi w sytuacji zaprzestania czynności przez organ egzekucyjny na skutek siły wyższej (art. 73 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) a także w wypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. W sytuacji takiej organ egzekucyjny nie wydaje postanowienia o zawieszeniu,

b) postanowienia sądu – kiedy sąd działa jako organ nadzoru, a nie jako organ egzekucyjny. Wydawane jest na wniosek dłużnika, ale też osoby trzeciej,

c)  postanowienia organu egzekucyjnego,

d) postanowienia sędziego komisarza, który może wydać postanowienie co do wierzytelności wymienionych w art. 273 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Zawieszenie to nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

Postępowanie egzekucyjne zawieszane jest głównie w przypadkach, gdy zachodzi brak jednej z bezwzględnych przesłanek procesowych. Zawieszenie to następuje z urzędu, gdy organ egzekucyjny stwierdzi, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Przepis art. 818 § 1 k.p.c. w zakresie braku zdolności procesowej, jako podstawy zawieszenia, obejmuje jedynie osoby fizyczne, gdyż tylko one mogą być pozbawione zdolności procesowej. Przepis ten jest także podstawą zawieszenia w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego a także braków w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną uniemożliwiających jej działanie. Celem zawieszenia postępowania egzekucyjnego jest dążenie do usunięcia braku bezwzględnej przesłanki procesowej, jaką jest brak zdolności procesowej i należytej reprezentacji.

 

Powrót do strony głównej