Egzekucyjne opłaty

Za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne.

Można je podzielić na:

- opłaty stosunkowe,

- opłaty stale.

 

Opłaty stosunkowe

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 49 ust.1 ustawy).

W wyżej wymienionych sprawach komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia (art. 49 ust. 1a ustawy).

 

Oplata za zabezpieczenie

Za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego komornikowi przysługuje oplata w wysokości 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Opłatę tę uiszcza wierzyciel, składając wniosek o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, a jeżeli nie uiści jej wraz z wnioskiem, komornik wzywa wierzyciela do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Do czasu uiszczenia opłaty komornik nie wykonuje postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia (art. 45 ust. 1 ustawy).

 

Opłaty stałe

Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej (art. 49 a ust.1 ustawy):

- odebranie rzeczy: 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 50 ustawy);

- wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości, w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa: 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 51 ust.1 pkt.1 ustawy);

- wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości: 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy);

- opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby: 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 51 ust.1 pkt. 3 ustawy);

- za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stalą opłatę w wysokości: 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę (art. 53 ustawy);

- opłatę stalą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 797(1) kodeksu postępowania cywilnego. W razie odnalezienia majątku dłużnika komornik pobiera opłatę stalą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta ulega zmniejszeniu o kwotę uprzednio pobranej opłaty w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 53a ustawy);

- za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wymienione w art. 51 ustawy pobiera się opłatę stalą w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a w razie podjęcia egzekucji na skutek dalszych naruszeń posiadania, opłatę zwiększa się każdorazowo o 100% (art. 54 ustawy);

- za opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci, bez dokonywania równoczesnego spisu, pobiera się opłatę stalą w wysokości 4% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od każdej opieczętowanej izby lub innego pomieszczenia (art. 55 ustawy);

- za egzekucję inną niż odebranie rzeczy, wprowadzenie w posiadanie, zarząd, eksmisja, spis inwentarza, opieczętowanie, egzekucję świadczeń pieniężnych pobiera się opłatę stalą w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę czynności egzekucyjnych (art. 56 ustawy);

- za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pobiera się opłatę stalą w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 57 ustawy);

- za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz za wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym pobiera się opłatę w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wykonanie nakazu osadzenia uzależnione jest od uiszczenia opłaty przez wierzyciela (art. 58 ustawy).

 

Powrót do strony głównej