Hasła na literę F

 

FIRMA OSOBY FIZYCZNEJ

FIRMA OSOBY PRAWNEJ

FIRMA PRZEDSIĘBIORCY

FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

FUNDACJA

 

 

 

FIRMA OSOBY FIZYCZNEJ

(art. 434 k.c.) Na firmę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną składa się co najmniej jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

 

 

 

FIRMA OSOBY PRAWNEJ

(art. 435 k.c.) Jest nią nazwa osoby prawnej.

Zawiera ona określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

Może także zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci. 

Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.

Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.

 

 

 

FIRMA PRZEDSIĘBIORCY

(art. 432 k.c.) Oznaczenie przedsiębiorcy, jego nazwa pod którą prowadzi działalność gospodarczą; zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego każdy przedsiębiorca zobowiązany jest działać pod firmą.

Ujawnia się ją we właściwym rejestrze.

Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

Nie może ona wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

 

 

 

FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

(art. 13 i nast. k.k.) Formy, w jakich może dojść do popełnienia czynu zabronionego, którego popełnienie podlega odpowiedzialności karnej.

 

Formy popełnienia przestępstwa podzielić można na:

- formy zjawiskowe przestępstwa – wyróżniane z uwagi na współdziałanie sprawcy przestępstwa z innymi osobami – sprawstwo oraz niesprawcze postacie zjawiskowe, tj. podżeganie i pomocnictwo;

- formy stadialne przestępstwa – wyróżniane z uwagi na etap realizacji czynu zabronionego – przygotowanie, usiłowanie, dokonanie.

 

 

 

FUNDACJA

Forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.

 

Może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka  nad zabytkami.

Fundacja jest zakładem, czyli osobą prawna typu zakładowego, co oznacza, że jest bezosobowa, nie ma członków. Jest przez to niezależna. O celu, majątku, sposobie działania decyduje jej twórca.

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisu  uzyskuje ona osobowość prawną.