Hasła na literę G

 

GAŁĄŹ PRAWA

GENERALNY WYKONAWCA

GLOSA

GOSPODARSTWO ROLNE

GŁOSY STRON

GROŹBA BEZPRAWNA

GRZYWNY KARA - KODEKS KARNY SKARBOWY

GRZYWNY KARA - KODEKS WYKROCZEŃ

GWARANCJA JAKOŚCI

GWARANCJA ZAPŁATY

 

 

 

GAŁĄŹ PRAWA

Ukształtowany w toku historycznym zbiór norm prawnych regulujących dana dziedzinę życia.

Podstawowy podział prawa to podział na prawo prywatne (regulujące prawa jednostki, prawa osobiste i majątkowe) oraz prawo publiczne (służy ochronie interesów państwa jako dobra wspólnego wszystkich obywateli).

Najważniejsze gałęzie prawa to: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo handlowe.

 

 

 

GENERALNY WYKONAWCA

Strona umowy o roboty budowlane, która podejmuje się realizacji wszystkich robót budowlanych niezbędnych do ukończenia inwestycji.

 

Generalny wykonawcy może wykonać roboty budowlane osobiście lub za pomocą podwykonawców, lecz do zawarcia takich umów potrzeba jest zgoda inwestora.

 

 

 

GLOSA

Naukowy komentarz do orzeczenia sądowego, który może zawierać jego analizę.

 

Składa się ze streszczenia przebiegu sprawy i komentarz autora (glosatora); ukazuje ona punkt wyjścia rozumowania, jego przebieg oraz konkluzję odnoszącą się do omawianego orzeczenia.

Glosa może być aprobująca lub krytyczna (w pełni lub częściowo) w stosunku do komentowanego orzeczenia.

 

 

 

GOSPODARSTWO ROLNE

Zgodnie z art. 553 k.c. są to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą (wraz z prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego) o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych.

 

 

 

GŁOSY STRON

Zgodnie z art. 406 k.p.k. po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom, ich przedstawicielom oraz w miarę potrzeby przedstawicielowi społecznemu, który przemawia przed obrońcą i oskarżonym. Umożliwia to stronom postępowania karnego podsumowanie swojego stanowiska w sprawie. W swoich mowach końcowych strony mogą przytoczyć jeszcze raz wszystkie argumenty.

Głos zabierają w następującej kolejności: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, powód cywilny, podmiot, o którym mowa w art. 416, obrońca oskarżonego i oskarżony. Przedstawiciele procesowi stron zabierają głos przed stronami.

Jeżeli oskarżyciel lub powód cywilny ponownie zabiera głos, należy również udzielić głosu obrońcy i oskarżonemu.

 

 

 

GROŹBA BEZPRAWNA

(art. 155 § 12 i 190 § 1 k.k.) Jest to groźba skierowana do innej osoby popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej.

Nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

 

 

 

GRZYWNY KARA - KODEKS KARNY SKARBOWY

Kara grzywny w swej istocie ma na celu sprawienie dolegliwości finansowej sprawcy czynu zabronionego - w tym konkretnym przypadku jest sankcją za popełnione wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

 

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo.

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Każdy czyn ma określoną wysokość grzywny jaka za ten czyn może być nałożona.

 

Organ wymierzając grzywnę, bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

 

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe jest wymierzana przez Sąd który określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720.

Sąd wyrokiem nakazowym może wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (56 zł) ani też przekraczać jej czterystukrotności (6.720.000 zł). Minimalna grzywna za przestępstwo skarbowe to 560 zł.

 

 

 

GRZYWNY KARA - KODEKS WYKROCZEŃ

Kara grzywny w swej istocie ma na celu sprawienie dolegliwości finansowej sprawcy czynu zabronionego w tym konkretnym przypadku jest sankcją za popełnione wykroczenie.

 

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Każdy czyn ma określoną wysokość grzywny jak za  ten czyn może być nałożona.

 

Organ wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

 

 

 

GWARANCJA JAKOŚCI

Jest to zobowiązanie gwaranta do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

 

 

 

GWARANCJA ZAPŁATY

Zgodnie z art. 6491 k.c. – jest to zabezpieczenie jakiego inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) dotyczące terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

 

Jest nią gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora.

 

Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty.

Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne.

Wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora.