Hasła na literę H

 

HACKING

HIPOTEKA

HIPOTEKA ŁĄCZNA

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

 

 

 

HACKING

Opis przestępstwa hackingu w polskim prawie karnym znajduje się w treści art. 267 § 1 k.k..

Czynność określana hackingiem opisana została w następujący sposób: „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nie przeznaczonej (...), przełamując albo omijając elektroniczne, informatyczne jej zabezpieczenie (...)” podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

 

 

HIPOTEKA

Jest to ograniczone prawo rzeczowe, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości (lub jej części jeśli stanowi udział współwłaściciela)  bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

 

Przedmiotem hipoteki może być także:

- użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego,

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

- wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

 

Do jej powstania niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

 

Zabezpiecza ona wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą do oznaczonej sumy pieniężnej. Jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki.

 

Hipoteka na nieruchomości obciąża także jej przynależności. Części składowe nieruchomości są objęte hipoteką również po ich odłączeniu, dopóki pozostają na nieruchomości, chyba że zostały zbyte w granicach prawidłowej gospodarki a umowa zbycia jest stwierdzona pismem z datą urzędowo poświadczoną.

 

 

 

HIPOTEKA ŁĄCZNA

Rodzaj hipoteki obciążającej wszystkie nieruchomości powstałe w wyniku podziału nieruchomości obciążonej.

 

Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości.

 

 

 

HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Hipoteka uzyskana przez wierzyciela na wszystkich nieruchomościach dłużnika, za pomocą tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie wierzytelności.

Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienia prokuratora na mocy przepisów szczególnych, na podstawie decyzji administracyjnej, chociażby decyzja nie była ostateczna, albo zarządzenia zabezpieczenia dokonanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.