Hasła na literę I

 

 

IMMUNITET PROKURATORSKI

IMMUNITET SĘDZIOWSKI

IMPORTER

INDYWIDUALIZACJA KARY

INTERCYZA

INTERPELACJA POSELSKA

INTERWENCJA GŁÓWNA

INTERWENCJA UBOCZNA

INWESTOR

 

 

 

IMMUNITET PROKURATORSKI

Zakaz pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności karnej, sądowej czy administracyjnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego, a także zatrzymania bez zgody przełożonego dyscyplinarnego (za wyjątkiem zatrzymania na gorącym uczynku).

Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej składa rzecznik dyscyplinarny.

Za wykroczenie prokurator ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 54 ustawy z dnia 20.06.1985 roku o prokuraturze).

 

 

 

IMMUNITET SĘDZIOWSKI

Zgodnie z art. 181 Konstytucji RP, sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu dyscyplinarnego określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.

 

Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania (czyli w celu np. ustalenia tożsamości, zdjęcia odcisków palców, zbadania trzeźwości).

O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

W przypadku do przestępstw jest to immunitet formalny, który uniemożliwia pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności bez zgody sądu dyscyplinarnego.

Natomiast w przypadku wykroczeń jest to immunitet materialny, czyli uchylający karalność za wykroczenie. Immunitet i nietykalność gwarantują, iż sędzia będzie wolny od nacisków i szykan oraz szantażu i prowokacji, w szczególności pochodzących od osób niezadowolonych z jego rozstrzygnięć.

 

 

 

IMPORTER

(art. 4495 § 1 k.c.) Osoba fizyczna lub prawna, która produkt pochodzenia zagranicznego wprowadza do obrotu krajowego w zakresie swojej działalności gospodarczej.

Ciąży na nim obowiązek między innymi: uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa, właściwe oznakowanie produktu, odprowadzenie opłaty produktowej.

 

 

 

INDYWIDUALIZACJA KARY

Zgodnie z art. 55 k.k. jest to zasada stanowiąca, iż okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Chodzi tu o sytuacje popełnienia czynu zabronionego we współdziałaniu przez kilku sprawców.

 

 

 

INTERCYZA patrz WSPÓLNOŚĆ UMOWNA MAŁŻONKÓW

 

 

 

INTERPELACJA POSELSKA

Jest to forma kontroli parlamentarnej, która polega na wystosowaniu pisemnego pytania kwestionującego działania, politykę przez Posła na Sejm - poprzez Marszałka Sejmu RP - do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra.

 

Pytanie to powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego sytuacji, do której się odnosi. Odpowiedź na nią powinna być udzielona w terminie 21 dni.

 

 

 

INTERWENCJA GŁÓWNA

Zgodnie z art. 75 k.c. – jest to możliwość wystąpienia z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się pomiędzy innymi osobami aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji.

Skutkiem wytoczenia interwencji głównej jest rozpoczęcie nowego procesu między interwenientem a stronami dotychczasowego procesu. Interwenient główny tym samym uzyskuje status strony powodowej, natomiast strony pierwotnego procesu (powodowa i pozwana) - status pozwanych - współuczestnictwo procesowe.

 

 

 

INTERWENCJA UBOCZNA

Zgodnie z art. 76 k.c. – jest to możliwość przystąpienia po jednej ze stron do toczącego się procesu – osoby trzeciej, która ma interes prawny w tym, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na korzyść strony do której przystąpił.

 

Oznacza to sytuację, w której osoba trzecia jest zainteresowana wynikiem procesu, gdyż może on oddziaływać, choćby pośrednio, na jej sferę prawną.

 

Przystąpienie może się odbyć w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy głównej w drugiej instancji.

 

 

 

INWESTOR

Zgodnie z art. 6471 § 1 k.c. – jest to osoba fizyczna lub prawna (ale też jednostki nieposiadające osobowości prawnej), na rzecz której realizowana jest inwestycja – roboty budowlane – przez wykonawcę.

 

Inwestor zobowiązany jest do zorganizowania procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy Prawa budowlanego. A nadto jest on obowiązany udzielić wykonawcy (generalnemu wykonawcy) gwarancji zapłaty w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.