Hasła na literę J

 

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEBĘDĄCE OSOBAMI PRAWNYMI

JURYSDYKCJA

JURYSDYKCJA KRAJOWA

 

 

 

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej, pokrywająca swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzająca na rachunek dochodów budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jej działalność oparta jest o statut określający jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

 

Uprawnienie tworzenia jednostek budżetowych posiadają: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw, a do ustanawiania gminnych, powiatowych lub wojewódzkich jednostek budżetowych - organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

 

Likwidując jednostkę budżetową, należy określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie danej jednostki. Możliwe jest również postanowienie o utworzeniu jednostki w innej formie organizacyjno-prawnej, a także zdecydowanie o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki przez nowo utworzoną.

 

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEBĘDĄCE OSOBAMI PRAWNYMI

Jest jednym z trzech typów jednostki prawnej,  która nie została przez ustawodawcę wyposażona w osobowość prawną, jednak przysługuje jej w ograniczonym zakresie zdolność prawna.

 

Poprzez swoje organy może działać jako przedstawiciel osób fizycznych lub prawnych, których mieniem – z reguły wyodrębnionym w postaci odrębnego majątku – zarządza. W obrocie gospodarczym traktuje się ją jako podmiot praw i obowiązków. Może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania mocą swojego działania, może także pozywać i być pozywaną.

 

Członkowie takiej jednostki organizacyjnej co do zasady ponoszą za jej zobowiązania odpowiedzialność subsydiarną, tj. powstającą z chwilą jej niewypłacalności.

 

Jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej są:

− spółki osobowe (partnerskie, komandytowe, jawne, komandytowo-akcyjne),

-  wspólnoty mieszkaniowe,

- stowarzyszenie zwykłe,

- spółka akcyjna w organizacji,

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,

- europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,

-  partia polityczna niewpisana do ewidencji.

 

A także:

- jednostki budżetowe (urzędy władzy rządowej i samorządowej, kontroli, wymiaru sprawiedliwości),

- jednostki powoływane dla wykonywania zadań Państwa lub samorządu terytorialnego inne jednostki organizacyjne, takie jak: szkoły, inspekcje, sądy.

 

 

 

JURYSDYKCJA

Jest to:

- uprawnienie organu państwa do rozpoznawania i rozstrzygania kwestii  poprzez ustalenie i ocenę faktów oraz ich prawnych konsekwencji; wyznacza zakres spraw podlegających rozpoznawaniu pod względem ich cech przedmiotowych i podmiotowych. Można ją podzielić w zależności od podmiotu rozstrzygającego w sprawie na karną, cywilną, administracyjną.

- obszar, na jaki rozciągają się kompetencje określonej instancji sądowniczej.

 

 

 

JURYSDYKCJA KRAJOWA

W prawie cywilnym jest to ogólna właściwość sądów powszechnych państwa do rozstrzygania spraw cywilnych na jego terytorium.