Hasła na literę L

 

LEASING

LEASINGU PODMIOT – LEASINGODAWCA

LEASINGU PODMIOT – LEASINGOBIORCA

LEASINGU PODMIOT – ZBYWAJĄCY

LICYTACJA

LIST ŻELAZNY

ŁAPÓWKA (ŁAPOWNICTWO - PRZEKUPSTWO)

ŁAWNIK

 

  

 

LEASING

Umowa leasingu jest regulowana przez kodeks cywilny w art. 7091–70918. Zgodnie z tymi przepisami poprzez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie,lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Warto zaznaczyć, iż w myśl przepisów kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne (art. 45 k.c.). Cechą rzeczy jest materialny charakter oraz wyodrębnienie z przyrody. Nie są rzeczami ciecze, gazy, kopaliny czy zwierzęta w stanie wolnym. Rzeczami nie są również przedmioty niematerialne, takie jak energia, dobra intelektualne, dobra osobiste, pieniądze, papiery wartościowe, prawa majątkowe.

 

 

 

LEASINGU PODMIOT – LEASINGODAWCA

(ang. lessor) Zwany też finansującym, jest jedną ze stron umowy leasingowej, która kupuje na własność przedmiot leasingu i oddaje tenże przedmiot na z góry ustalony czas, na określonych warunkach w odpłatne użytkowanie innemu podmiotowi czyli leasingobiorcy inaczej korzystającemu z przedmiotu leasingu.

 

 

 

LEASINGU PODMIOT – LEASINGOBIORCA

Zwany także korzystającym – to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie.

 

 

 

LEASINGU PODMIOT – ZBYWAJĄCY

To osoba, od której finansujący czyli leasingodawca nabywa własność rzeczy. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu - leasingobiorcy razem z rzeczą odpis umowy ze zbywającym lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywającego lub producenta.

 

 

 

LICYTACJA

Jest to zgodnie z art. 972 k.p.c. sprzedaż nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego, która następuje w drodze licytacji publicznej. Jest to po zajęciu, opisie i oszacowaniu kolejny etap postępowania egzekucyjnego. Termin ten obejmuje więc całokształt czynności egzekucyjnych związanych ze sprzedażą nieruchomości.

 

 

 

LIST ŻELAZNY

Zgodnie z art. 281 k.p.k. jest to umowa zawarta między właściwym miejscowo sądem okręgowym a oskarżonym przebywającym za granicą, zgodnie z którą oskarżony zobowiązuje się, że stawi się do sądu lub prokuratora w oznaczonym terminie i będzie przestrzegać ustalonych w ustawie warunków, w zamian za co będzie odpowiadać z wolnej stopy.

 

 

 

ŁAPÓWKA (ŁAPOWNICTWO - PRZEKUPSTWO)

Zgodnie z art. 228 k.k. jest to przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu, lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej (łapówki). Łapownictwo klasyfikuje się na:

Łapownictwo bierne – polega na przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną korzyści majątkowych, osobistych lub ich obietnic. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Łapownictwo czynne – polega na udzieleniu osobie będącej funkcjonariuszem publicznym korzyści majątkowej, osobistej, lub jej obietnicy. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jednakże surowiej są karane osoby za takie formy łapownictwa jak:

- dawanie lub branie łapówki przez osobę pełniącą funkcję związaną ze szczególną odpowiedzialnością,

- otrzymanie korzyści majątkowej wielkich rozmiarów (przekraczającą 200.000 zł),

- żądanie łapówki.

 

 

 

ŁAWNIK

Niezawodowy członek składu orzekającego sądu, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Inaczej mówiąc jest to sędzia społeczny. Udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości został określony w art. 182 Konstytucji. Status ławnika określono natomiast w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W zakresie orzekania ławnik posiada większość uprawnień sędziego: jest niezawisły, podlega tylko Konstytucji i ustawom a jego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego. Ławnik nie może jednakże przewodniczyć rozprawie sądowej i naradzie a ponadto nie musi uzasadniać zdania odrębnego, jeżeli takie złożył.

W sprawach cywilnych dwaj ławnicy pod przewodnictwem zawodowego sędziego rozpoznają sprawy z zakresu prawa pracy oraz część spraw wynikających ze stosunków rodzinnych (np. sprawy rozwodowe i o separację).

W procesie karnym sąd okręgowy w sprawach o zbrodnie orzeka w składzie dwóch ławników i sędziego a w sprawach o przestępstwa zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności - w składzie dwóch sędziów i trzech ławników, ze względu na szczególną zawiłość sprawy sąd pierwszej instancji może postanowić o rozpoznaniu jej w składzie trzech sędziów (art. 28 k.p.k.). Składy z udziałem ławników rozpoznają sprawy tylko w I instancji.